As claims to fame go, “saw monkey” isn’t a bad one.

[CBS Boston via Ryan O Ferguson]